Gebiedsontwikkeling Boetelerveld

Gebiedsontwikkeling Boetelerveld

In het kader van Natura 2000 en de ontwikkelopgave EHS / Programmatische Aanpak Stikstof ligt er een opgave om inrichtings- en beheer maatregelen in en rond het Boetelerveld uit te voeren. Hiermee worden de instandhoudingsdoelstellingen voor de habitats gehaald én is er ruimte voor economische ontwikkelingen. Rond het natuurgebied krijgen diverse grondeigenaren te maken met beperkingen voor het gebruik van hun grond, met name vernatting in het voorjaar. Om de opgave te realiseren is een integrale gebiedsontwikkeling gestart waarmee meerdere doelen worden gehaald. Pratensis heeft samen met de gebiedspartijen het proces georganiseerd en begeleid de uitvoering ervan.

In de eerste fase, de verkenning, is de huidige situatie in beeld gebracht en zijn gesprekken gevoerd met grondeigenaren en gebiedspartijen. In de planvormingsfase wordt nu gewerkt aan de concretisering van de maatregelen: het bepalen van de effecten van maatregelen op de omliggende percelen en het vertalen van maatregelen in een inrichtingsplan. Ook wordt er een pilot evenwichtsbemesting uitgevoerd. Tevens is er een kavelruilproject gestart, waar naast het behalen van de natuurdoelen, ook aandacht uitgaat om de landbouwstructuur in een ruim begrensd projectgebied rondom het Boetelerveld te verbeteren.

Opdrachtgever: Gemeente Raalte

Meer informatie: Gerko Hopster

 

img_3479dsc00287img_1803-kopie

Tags: , ,

Diensten: Communicatie, Opstellen plannen, Procesbegeleiding, Projectmanagement en -uitvoering