Onze kijk op het landelijk gebied

Visie

Ons platteland is onder invloed van markt en maatschappij continu in beweging. De landbouw verandert, er worden nieuwe functies toegekend aan het buitengebied en stedelingen hebben het platteland ontdekt als een goede plek om in te wonen, werken en recreëren.

Met vraagstukken rondom deze ontwikkelingen ligt er een grote uitdaging om samen met alle partijen te werken aan een mooi en leefbaar platteland, waarbij de aanwezige kwaliteiten in een gebied worden versterkt en vernieuwing en verandering niet uit de weg wordt gegaan.

Missie

Wij willen een waardevolle en zichtbare bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied in (Oost-)Nederland. Dat doen wij door:

  • vanuit onze passie voor het landelijk gebied te werken
  • de huidige kwaliteiten van een gebied en de potentie van de plek als uitgangspunt te nemen
  • een betrouwbare en betrokken partner te zijn
  • kwaliteit voorop te stellen bij onze werkzaamheden
  • ruimte voor vernieuwing te zoeken
  • te zorgen dat er na afloop van onze inzet iets blijvends achterblijft

Veranderde Landbouw

Het landelijk gebied was de afgelopen decennia het domein van de boeren. Het was in gebruik voor voedselproductie en de inrichting was daarop afgestemd. Het beleid en de veranderende markt heeft er voor gezorgd dat agrarische bedrijven zijn gegroeid.

Deze schaalvergroting heeft de afgelopen jaren doorgezet. Een deel van de bedrijven kan of wil dit niet en ziet zich genoodzaakt te stoppen of andere bronnen van inkomsten te zoeken. Nevenactiviteiten als natuur- en landschapsbeheer, recreatie en zorg op agrarische bedrijven zijn niet meer weg te denken.

Ook biologische productie en streekproducten zijn een manier om meerwaarde aan je product te geven en sluit aan bij de toenemende vraag vanuit de maatschappij.
Deze trends zullen naar verwachting doorzetten en het is niet ondenkbaar dat straks ook grootschalige op productie gerichte bedrijven vaker nevenactiviteiten zullen ontplooien om hun ‘licence to produce’ te behouden.

Relatie Stad-Platteland

Steeds meer stedelingen hebben de rust, de ruimte en het mooie landschap in ons buitengebied ontdekt. Zij besluiten om een vrijkomende boerderij te kopen of trekken in hun vrije tijd het buitengebied in. Ook de interesse bij de burger voor het platteland en hoe voedsel wordt geproduceerd groeit. En dat is maar goed ook, want desondanks is de afstand tussen boer en burger nog steeds erg groot .

Herontwikkeling agrarische erven

Steeds meer agrarische locaties komen vrij. Wonen is een logische vervolgfunctie. Naast wonen worden ook nieuwe economische activiteiten gestart in voormalige agrarische gebouwen in het buitengebied, zoals een bed & breakfast, zorglocatie of kantoor. Daarnaast worden veel gebouwen gesloopt in ruil voor een bouwkavel of andere economische ontwikkelingen. Er moet in alle gevallen sprake zijn van een passende functie die geen belemmering voor de omgeving oplevert en rekening houdt met de (cultuur)historie van de locatie. Gezien de toenemende leegstand op het platteland zal dit onderwerp de komende jaren aandacht blijven vragen.

Platteland in balans

Ons landelijk gebied is naast een productieruimte ook steeds meer een consumptieruimte geworden. Het is daarom belangrijk dat alle ontwikkelingen zo veel mogelijk met elkaar in balans zijn en elkaar niet in de weg zitten. Waar mogelijk moeten partijen en functies met elkaar worden verbonden en waar nodig gescheiden. Er moet voldoende ruimte worden geboden aan vernieuwing, maar wel met behoud van de specifieke kwaliteiten die in een gebied aanwezig zijn. En bovendien moet er een sociale en economische grondslag zijn voor nieuwe ontwikkelingen om duurzaamheid te garanderen.

Toekomst

Het platteland zal onder invloed van markt en maatschappij continu in beweging blijven. Er zullen zich kansen en knelpunten voordoen. Samenwerking tussen en binnen sectoren zal noodzakelijk zijn om de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Innovaties en een integrale benadering zijn daarbij onmisbaar.