Praktijknetwerk Evenwichtsbemesting

Praktijknetwerk Evenwichtsbemesting

In en rond het natuurgebied Boetelerveld moeten in het kader van Natura2000/PAS verschillende maatregelen worden uitgevoerd voor de natuur. In het oostelijk deel van de bufferzone rond het gebied was het stopzetten van de bemesting één van de maatregelen om de natuurdoelen binnen het gebied te halen. Vanuit de landbouw, LTO Salland en de boeren in het gebied, is het voorstel gedaan om de mogelijkheden van evenwichtsbemesting te onderzoeken. Dit heeft in 2013 geleid tot een bestuurlijk besluit dat een driejarig onderzoek naar evenwichtsbemesting kon worden opgezet. Pratensis heeft geadviseerd bij de opzet van het ‘Praktijknetwerk Evenwichtsbemesting’ en is als coördinator betrokken geweest bij de uitvoering van het onderzoek. Grondeigenaren met hun voerleveranciers en loonwerkers, aangevuld met expertise van WUR en een praktijkadviseur bemesting zijn betrokken geweest bij de uitvoering van het onderzoek. In de jaren 2014-2016 is onder meer de aan- en afvoer van meststoffen op perceelsniveau vastgelegd in relatie tot de grasopbrengst en zijn door Alterra metingen uitgevoerd naar de effecten vanuit de bufferzone op het natuurgebied Boetelerveld. De resultaten van het onderzoek laten zien dat binnen het reguliere mestbeleid, door extra aandacht te geven aan een goed mineralenmanagement, de benutting van mineralen kan verbeteren en verliezen ervan kunnen worden beperkt. Het ‘Praktijknetwerk Evenwichtsbemesting’ heeft daarnaast veel inzicht opgeleverd over hoe evenwichtsbemesting toegepast kan worden in de bedrijfsvoering.

Opdrachtgever: Gemeente Raalte (i.s.m. LTO Noord)

Meer informatie: Gerko Hopster

Tags: ,

Diensten: Advies, Communicatie, Procesbegeleiding, Projectmanagement en -uitvoering