Gebiedsproces Natura 2000 Haaksbergen

Gebiedsproces Natura 2000 Haaksbergen

In de gemeente Haaksbergen liggen twee Natura 2000 gebieden: Buurserzand-Haaksbergerveen en Witte Veen. De gemeente Haaksbergen is bestuurlijk trekker van het PAS/N2000 gebiedsproces. Na het uitvoeren van de verkenning voor Buurserzand-Haaksbergerveen i.s.m. Eeckhof is Pratensis gevraagd de planfase voor het gebiedsproces verder vorm te geven en de procescoördinatie, het projectsecretariaat en de communicatie te verzorgen. In de loop van 2019 moet als belangrijkste product in nauwe samenwerking met de gebiedspartijen (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Zuid-Twente, waterschap Vechtstromen en waterschap Rijn & IJssel) het inrichtingsplan voor het uitwerkingsgebied in/rond het Buurserzand-Haaksbergerveen en Witte Veen worden opgesteld. Daarnaast ondersteunen we onder meer de werkgroep monitoring en de grondcommissie. Ook ondersteunen we het deskundigenteam dat de exacte maatregelen en effecten bepaalt. Pratensis levert vanuit haar inhoudelijke kennis de nodige ondersteuning bij de totstandkoming van de verschillende (tussen)producten.

Opdrachtgever: Gemeente Haaksbergen

Meer informatie: Gerko Hopster

Tags: , ,

Diensten: Advies, Communicatie, Opstellen plannen, Procesbegeleiding, Projectmanagement en -uitvoering